ไทยประกาศ Roadmap สู่การเป็นประเทศปลอดประมง IUU
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบต่อแนวทางในการพัฒนาการประมงของไทยให้ปลอดจากสัตว์น้ำและสินค้าประมงจากการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการประมงปลอดจากสัตว์น้ำและสินค้าประมงIUU เพื่อให้เป็นกลไกในการป้องกันมิให้สัตว์น้ำและสินค้าประมงที่มาจากการทำประมงIUU เข้าสู่ตลาดในประเทศและสายการผลิตเพื่อการแปรรูปส่งออกของไทยทั้งระบบ

ในช่วง 3 ปีของการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย รัฐบาลไทยได้วางระบบและกลไกแก้ไขปัญหาไว้พร้อมหมดแล้ว ซึ่งมีความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องในหลายด้าน โดยมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายตาม Roadmap สู่การเป็นประเทศปลอดประมงIUU ดังนี้

1. เรือประมงไทยทุกลำ ทุกชนิด ทุกขนาด ทุกประเภท ต้องได้รับการจดทะเบียนและเข้าสู่ระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยเรือประมงต้องมีอุปกรณ์และลักษณะตามมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

2. ผู้ปฏิบัติงานบนเรือต้องมีคุณสมบัติและจำนวนตามกฎหมายกำหนด โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานบนเรือที่เป็นแรงงานต่างด้าวจะต้องได้รับการจดทะเบียนถูกต้อง และได้รับการคุ้มครองในการทำงานบนเรือตามมาตรฐานสากล

3. เครื่องมือทำการประมงต้องเป็นไปอย่างถูกกฎหมาย ทั้งจำนวนชนิดและขนาดของเครื่องมือ โดยจะมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนออกไปทำประมง และระหว่างการทำประมง โดยเฉพาะเรือประมงนอกน่านน้ำ และต้องมีการรายงานทำประมงผ่านระบบการรายงานแบบอิเลคทรอนิคส์เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ชัดเจน

4. พื้นที่ทำการประมงและระยะเวลาทำการประมงทั้งในและนอกน่านน้ำ ต้องเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตตามที่ระบุในใบอนุญาตทำประมงเท่านั้น โดยเรือทุกลำต้องติดตั้งระบบติดตามตำแหน่งเรือประมง

5. สัตว์น้ำที่จับโดยเรือธงไทย และที่นำเข้าจากต่างประเทศ จะต้องผ่านการตรวจสอบย้อนกลับตามมาตรการและระบบที่วางไว้แล้วอย่างเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือที่ไทยเป็นภาคีอยู่อย่างเข้มงวด นอกจากนี้ ไทยจะพัฒนาให้มีใบรับรองการจับสัตว์น้ำของไทยเพื่อเป็นข้อกำหนดให้ประเทศที่ต้องการส่งออกสินค้าประมงมายังไทยปฏิบัติตาม เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับที่มาของสัตว์น้ำนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

รัฐบาลไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการประมงปลอดจากสัตว์น้ำและสินค้าประมงIUU เพื่อกำกับดูแลและขับเคลื่อนให้มาตรการข้างต้นเกิดผลเป็นรูปธรรม และส่งผลให้ไทยเป็นผู้นำในภูมิภาคในการต่อต้านการประมง IUU อย่างแท้จริง

ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 4 เม.ย. 2561HEAD-OFFICE:

843/28-29-30 TALAD MAI, SUKHUMVIT RD., T. BANKHOD, A. MUEANG CHON BURI, CHONBURI, THAILAND 20000

+66 (38) 278835
+66 (38) 279602

   
COLD STORAGE:

44/6 M.1 T.NHONGMAIDAENG, A.MUEANG CHON BURI, CHONBURI, THAILAND 20000 

+66 (38) 109649
+66 (38) 203009
FAX. +66 (38) 109648

   
CONTACT US:

CHONBURI LC CO.,LTD.

lumsunlc1@gmail.com
junnylc@yahoo.com
WWW.CHONBURILC.NET
© Copyright 2018 by CHP